جشنواره فروش ADSL

ویژه ثبت نام اولیه
80هزار تومان
  • 8Mbps
  • 600 گیگ داخلی
  • 300 گیگ بین الملل
  • 3 ماهه
ویژه ثبت نام اولیه
360هزار تومان
  • 8Mbps
  • 6000 گیگ داخلی
  • 3000 گیگ بین الملل
  • 6 ماهه